Użytkownik: Hasło:
STATUT
Stowarzyszenia Miłośników
Lotnictwa Wojskowego
"KRZESINY"


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Wojskowego "Krzesiny", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie "Krzesiny".

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 3. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7
 1. W celu wyróżnienia Stowarzyszenia wśród innych organizacji może się ono posługiwać emblematem, proporcem i odznaką oraz innymi symbolami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków.
 2. Stowarzyszenie może używać symboli określonych w ust. 1 oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Nazwa Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Wojskowego "Krzesiny" jest prawnie zastrzeżona.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu zdobywania funduszy na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II. Postanowienia ogólne


§ 10

Celami Stowarzyszenia są:
 1. propagowanie idei awiacji,
 2. krzewienie wiedzy o lotnictwie, w tym o jego historii i tradycjach, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa wojskowego,
 3. propagowanie wiedzy o historii i tradycjach oręża polskiego oraz kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa,
 4. integrowanie społeczeństwa ze środowiskami lotniczymi, zwłaszcza Polskimi Siłami Powietrznymi,
 5. wspieranie wszelkich działań na rzecz lotnictwa, w tym jednostek Sił Powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy lotniczej Poznań-Krzesiny i dbałość o ich wizerunek,
 6. popularyzacja oraz wymiana doświadczeń w zakresie różnych form sztuki inspirowanej lotnictwem i tradycjami oręża polskiego,
 7. popularyzacja oraz wymiana doświadczeń w zakresie innych dziedzin związanych z lotnictwem i tradycjami oręża polskiego,
 8. gromadzenie pamiątek i eksponatów,
 9. prowadzenie, inspirowanie i wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego lotnictwa oraz ochrony miejsc pamięci związanych z lotnictwem,
 10. prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia w zakresie celów statutowych.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, jednostkami Sił Powietrznych oraz organami władzy publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także placówkami muzealnymi, izbami tradycji i pamięci oraz z osobami fizycznymi i prawnymi, dla których bliskie są cele Stowarzyszenia,
 2. organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu prelekcji, konferencji, wystaw, warsztatów, wykładów, spotkań edukacyjnych, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i charytatywnych związanych z tematyką lotniczą oraz tradycjami oręża polskiego, a także uroczystości i obchodów rocznic oraz wyjazdów i pikników lotniczych,
 3. współpracę z mediami w zakresie realizacji celów statutowych oraz promocji samego Stowarzyszenia,
 4. publikację zdjęć, filmów i artykułów związanych z celami Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie strony internetowej oraz dostępnego publicznie forum internetowego, będącego bieżącą formą kontaktu członków Stowarzyszenia,
 6. spotkania członków Stowarzyszenia służące realizacji celów statutowych oraz ich aktywizacji kulturalnej i towarzyskiej,
 7. gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

§ 12
 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia


§ 13
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 14
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo skazanie za takie przestępstwo uległo zatarciu,
  4. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
  5. złoży pisemną deklarację,
  6. odbędzie sześciomiesięczny okres kandydacki, podczas którego wykaże się właściwą postawą oraz pracą na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Kandydaci na członków są zobowiązani do złożenia właściwego oświadczenia w zakresie wymogu określonego w ust. 1 pkt 3.
 4. Okres kandydacki biegnie od dnia złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji Zarządowi.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia okresu kandydackiego.
 6. Członkami zwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia. Do założycieli Stowarzyszenia nie stosuje się § 14 ust. 1 pkt 5 i 6.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może skrócić okres kandydacki albo odstąpić od jego zastosowania.
 8. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia członka wspierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 16
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia albo w działalność i rozwój samego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznak Stowarzyszenia i innych symboli zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków, za wyjątkiem emblematu i proporca.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 19
 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20
 1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21
 1. Członkowie Stowarzyszenia, którzy działają na szkodę Stowarzyszenia bądź naruszają postanowienia statutu, podlegają karom organizacyjnym:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszania w prawach członka,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. O nałożeniu kar organizacyjnych decyduje Zarząd.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie nałożenia kary organizacyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 3. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
 4. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 6. utraty obywatelstwa polskiego albo praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 7. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia


§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego właściwego gremium decyzyjnego.


§ 26

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok.


Walne Zebranie Członków


§ 27
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. zatwierdzanie wzorów symboli Stowarzyszenia, w tym emblematu, proporca i odznaki,
 11. ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd


§ 29
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 5. Zarząd Stowarzyszenia ustala wysokość wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz wysokość wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. posługiwanie się symbolami Stowarzyszenia: emblematem, proporcem i odznaką oraz innymi symbolami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

Do obowiązków Zarządu należy:
 1. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 2. informowanie członków Stowarzyszenia o swojej działalności.

Komisja Rewizyjna


§ 32
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa


§ 34
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dochody z działalności statutowej,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
  6. dotacje i subwencje,
  7. dochód z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji


§ 35

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnione są dwie osoby działające łącznie: Prezes lub Wiceprezes oraz członek Zarządu.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe


§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 37
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W tym celu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o działalności możliwie najbliższej celom statutowym Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.